FORGOT YOUR DETAILS?

จตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ หมายถึง เทพรักษาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช 2 องค์ คือ ท้าวขัตตุคาม และ ท้าวรามเทพ เมื่อมีการตั้งดวงเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2530 จึงถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเทวดารักษาพระบรมธาตุ และเปลี่ยนชื่อให้เป็นมงคลว่า "ท้าวจตุคาม" สถิตอยู่บนที่บานประตูทางขึ้นพระบรมธาตุ

ประวัติองค์จตุคามรามเทพ เทวดารักษาพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

พระเครื่อง รูปเคารพบูชา และวัตถุมงคลต่างๆ แห่งองค์จตุคามรามเทพ

บทความเกี่ยวกับพระเครื่อง รูปเคารพบูชา และวัตถุมงคลแห่งองค์จตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ

บทความ : พระเครื่อง รูปเคารพบูชา และวัตถุมงคลแห่งองค์จตุคามรามเทพ

TOP