FORGOT YOUR DETAILS?

บันทึกเพื่อศึกษา

บทความเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคล บันทึกไว้เพื่อการศึกษา บางบทความคัดลอกมาจากเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ บทความใดที่นำมาลงเผยแพร่โดยมิได้แจ้งให้ผู้เขียนหรือเจ้าของสิทธิ์ทราบก่อน แอดมินต้องกราบขออภัย และขออนุญาตคัดลอกมาเผยแพร่ต่อด้วยนะครับ

บทความเกี่ยวกับพระเครื่อง และของสะสมเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

บทความเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคล ของพระเกจิอาจารย์ต่างๆ

บทความเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคล ของเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ธรรมะและบทสวดมนต์ 2 ธรรมะและบทสวดมนต์ 3 Post Views: 194
ธรรมะและบทสวดมนต์ 1 ธรรมะและบทสวดมนต์ 1 Post Views: 165
สัตว์นรก เปรต อสูรกาย ก็ไปจากคน สัมภเวสี ผีสาง นางไม้ก็ไปจากคน หมาแมว สัตว์เดรัจฉาน ก็ไปจากคนนี่แหละนะ เทพ เทวดา พระอินทร์ พระพรหม ก็ไปจากคนเหมือนกัน พวกเราท่านทั้งหลาย ทั้งหมด 31 ภพภูมินี่ ไปจากคนหมดเลยนะ พวกเราสามารถเลือกได้ตอนเป็นคนนี่แหละนะ ว่าจะเป็นอะไร Post Views: 254
ในสมัยพุทธกาล มีสามเณรน้อยองค์หนึ่งชื่อติสสะ อายุ ๗ ปี มาบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักพระสารีบุตรเถระ อัครสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นระยะเวลาหนึ่งปี สามเณรท่านนี้ได้รับการพยากรณ์จากพระสารีบุตรว่า “ชะตาถึงฆาต” จะต้องมรณภาพ ภายใน ๗ วัน ขอให้ปลงอายุสังขารเสีย พอสามเณรได้ฟังดังนั้น ในฐานะนักปฎิบัติธรรม ท่านก็มิได้สะทกสะท้าน หรืออาลัยในชีวิตแต่อย่างใด ไหนๆ ก็จะละสังขารแล้ว ก็ใคร่จะขออำลาพระอาจารย์ไปโปรดโยมบิดา มารดา สัก ๓ วัน เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณเป็นครั้งสุดท้าย Post Views: 343
พอตื่นเช้ามาขณะล้างหน้า หรือดื่มน้ำให้ว่า “พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมังสรณัง คัจฉามิ สังฆังสรณัง คัจฉามิ” ก่อนจะกินข้าว ก็ให้นึกถวายข้าวพระพุทธ (เป็นอนุสสติอย่างหนึง) ออกจากบ้าน เห็นคนอื่นเขากระทำความดี เป็นต้นว่า ใส่บาตรพระ จูงคนแก่ข้ามถนน ข่าวงานบุญต่างๆ ฯลฯ ก็ให้นึก อนุโมทนา กับเขา ผ่านไปเห็นดอกไม้ที่ใส่กระจาดวางขายอยู่ หรือดอกบัวในสระข้างทาง ก็ให้นึกอธิฐานถวายเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัย โดยว่า “พุทธัสสะ ธัมมัสสะ สังฆัสสะ ปูเชมิ” แล้วต้องไม่ลืมอุทิศบุญให้แม่ค้าขายดอกไม้ หรือรุกขเทวดาที่ดูแลสระบัวนั้นด้วย Post Views: 334
TOP