FORGOT YOUR DETAILS?

ประวัติหลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺจาโร วัดจุฬามณี

"หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺจาโร" นาม พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ สมโภชน์ ฉายา ภทฺทจาโร สถานะเดิม ชื่อสมโภชน์ นามสกุล อมรรัตนบดี เกิด วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ บิดาชื่อ นายพจน์ น้อยมา มารดาชื่อ นางประนอม ฮะประสาน เกิดที่บ้านเลขที่ ๗๘ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บรรพชา วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ วัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นามพระอุปัชฌาย์ พระครูโกวิทสมุทรคุณ วัดจุฬามณี นามพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุทรบรรณวัฒน์ วัดเจริญสุขาราม พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสมุทรสารโสภณ วัดบางกะพ้อม

วิทยฐานะ

 • พ.ศ. ๒๕๑๒ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดนางวัง
 • พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษา วัดจุฬามณี
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร.

การศึกษาพิเศษ มีความชำนาญ อ่าน เขียน อักขระขอม บาลี และความสามารถทางนวกรรม

งานปกครอง

 • พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็น รองประธานสภาครูสอนปริยัติธรรมอำเภออัมพวา
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๑

สมณศักดิ์

 • พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระครูฐานานุกรม ของ พระวิสุทธาธิบดี (ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานครที่ พระครูวินัยธรสมโภชน์ ภทฺทจาโร
 • พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระครูฐานานุกรม ของ พระธรรมกิตติวงศ์ (สุรเตโช) วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร ที่ พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน์
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์
 • พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

การศึกษาวิชาจากคณาจารย์

 • หลวงปู่สาย วัดหนองสองห้อง สมุทรสาคร ยันต์นกคุ้มกันไฟ
 • หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร ยันต์ตรีนิสิงเห
 • หลวงพ่อปึก วัดสวนหลวง สมุทรสงคราม เจิมเรือ
 • หลวงปู่ขวัญ วัดโพธิดก ราชบุรี ตะกรุดพระเจ้า 16 พระองค์
 • หลวงพ่อคลี่ วัดประชาโฆสิตาราม สมุทรสงคราม
 • หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคร
 • หลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม ไหม 5 สี, ตะกรุดโลกธาตุ
 • หลวงพ่อพิน วัดอุบลวรรณาราม ราชบุรี เหรียญมหาปราบ, หนุมานเชิญธง
 • หลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือ พระนครศรีอยุธยานารายณ์แปลงรูป
 • หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา พระนครศรีอยุธยานะ ฉัพพัณนะรังษี
 • หลวงพ่อเก๋ วัดแม่น้ำ สมุทรสงครามตะกรุดจันทร์เพ็ญ
 • หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม เบี้ยแก้
 • หลวงพ่อสุธรรม วัดเขาพระ เพชรบุรี นั่งสมาธิสายวัดปากน้ำภาษีเจริญ
 • หลวงพ่อแผว วัดตะโหนดหลวง เพชรบุรี ลูกศร
 • หลวงพ่อจ่าง วัดเขื่อนเพชร เพชรบุรี ต่อกระดูก
 • หลวงพ่อไห วัดบางทะลุ เพชรบุรี แหวนพิรอด
 • โยมเหมือน อนันตรพีระ สมุทรสงคราม ใบมะนาวรักษาโรค
 • โยมหมอเย็น คำแหง สมุทรสงคราม วิชาหลวงปู่บ่าย วัดช่องลม
 • โยมวิทย์ จันหอม สมุทรสงคราม วิชาสายหลวงปู่อ่วม วัดไทร และหลวงปู่อยู่ วัดน้อย

ปัจจุบัน

พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน

TOP