FORGOT YOUR DETAILS?

หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร
วัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค)
ต.บางขุด
อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนาท

หลวงพ่อน้อย ชุตินฺธโร
(พระครูนิพัทธ์สารคุณ)
วัดเนินเวียง (เวียงสวรรค์)
ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)
วัดจันทาราม (ท่าซุง)
ต.น้ำซึม อ.เมือง
จ.อุทัยธานี

หลวงพ่ออุ้น สุขกาโม
(พระครูวินัยวัชรกิจ)
วัดตาลกง
ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
(กรมหลวงวชิรญาณสังวร)
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

หลวงพ่อทรง ฉันทโสภี
(พระครูสุภัทรธรรมโสภณ)
วัดศาลาดิน
ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง

สมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พฺรหฺมรํสี)
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
วัดช้างให้
ต.ควนโนรี
อ.โคกโพธ์
จ.ปัตตานี

หลวงพ่อเกษม เขมโก
สำนักสงฆ์สุสานไตรลักษณ์
ต.เวียงเหนือ
อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
วัดดอยแม่ปั๋ง
ต.แม่ปั๋ง
อ.พร้าว
จ.เชียงใหม่

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
(พระเทพวิทยาคม)
วัดบ้านไร่
ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต ภิกขุ
(ชาญณรงค์ ศิริสมบัติ)
วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร (วัดเงิน)
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร

หลวงปู่พรหมมา เขมจาโร
วัดสวนหินผานางคอย
ต.หนามแท่ง
อ.ศรีเมืองใหม่
จ.อุบลราชธานี

หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ
วัดศรีอุทุมพร (วังเดื่อ)
ต.หนองกรด
อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

หลวงพ่อแนม กตปุญโญ
(พระครูนิวาตธรรมโกศล)
วัดเขาหน่อ
ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์

พ่อสมควร วิชชาวิสาโล
วัดศรีสวรรค์สังฆราม (วัดถือน้ำ)
ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์

หลวงพ่อเคลือบ สาวรธมฺโม
วัดหนองกระดี่นอก
ต.หนองยายดา
อ.ทัพทัน
จ.อุทัยธานี

หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺจาโร
(พระครูโสภิตวิริยาภรณ์)
วัดจุฬามณี
ต.บางช้าง อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม

พระอาจารย์วราห์ ปุญญวโร
(พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม)
วัดโพธิ์ทอง
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร

TOP