FORGOT YOUR DETAILS?

ล็อกเก็ตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็นงานเก่า ตัวล็อกเก็ตสวยงามมาก ตัวถังเป็นโลหะกะไหล่ทองลงยา ไม่ทราบว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้จัดสร้าง แต่หายาก น่าสะสมบูชาครับ Post Views: 9
ล็อกเก็ตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็นงานเก่า ตัวล็อกเก็ตสวยงามมาก ตัวถังเป็นโลหะกะไหล่ทองลงยา ไม่ทราบว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้จัดสร้าง แต่หายาก น่าสะสมบูชาครับ Post Views: 9
TOP