FORGOT YOUR DETAILS?

ล็อกเก็ตและภาพถ่าย

เป็นสิ่งแทนตัวบุคคลที่เหมือนตัวจริงมากที่สุด มีคนจำนวนไม่น้อยที่นำภาพของบุคคลที่นับถือ พ่อแม่ พระมหากษัตริย์ พระเกจิ ครูบาอาจารย์ ไปทำเป็นล็อกเก็ตหรือภาพขนาดเล็ก แล้วนำมาเลี่ยมบูชาติดตัว เป็นสิ่งแทนกายที่มีคุณค่าทางใจสูง เวลาหยิบจับมาดู ก็ระลึกถึงท่านได้โดยง่าย เสมือนหนึ่งว่าท่านอยู่กับเราตลอดเวลา

ล็อกเก็ตและภาพถ่ายพระมหากษัตริย์

ล็อกเก็ตและภาพถ่ายพระบรมวงศานุวงศ์

ล็อกเก็ตและภาพถ่ายพระเกจิอาจารย์

ล็อกเก็ตและรูปถ่าย

TOP